Dyżury Komendanta - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Dyżury Komendanta

 

Skargi i wnioski
można składać

Komendzie Powiatowej Policji
w Zgierzu

 

pod adresem
95-100 Zgierz ul. Długa 58/60
tel. 47 842-52-13, fax (42) 717-17-40

 

lub mailowo
komendant@zgierz.ld.policja.gov.pl


mł. insp. Wojciech Włodarczyk

Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu

mł. insp. Paweł Głuszczyk

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu

mł. insp. Cezary Kacprzak

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu


 

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji realizowana jest w oparciu o przepisy prawa ujęte w następujących aktach normatywnych: art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483), Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46).

W ujęciu ogólnym przedmiotem skargi w rozumieniu art. 227 kpa mogą być kwestie dotyczące zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań, przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw przez policjantów lub pracowników cywilnych Policji.

Natomiast wniosek w rozumieniu art. 241 kpa dotyczy propozycji ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatyw zmierzających do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.

O tym czy pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje zgodnie z art. 222 kpa jego treść, a nie tytuł nadany przez autora. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków rozpoczyna się z  chwilą złożenia i przyjęcia skargi (wniosku).

 Przepis art. 253 § 1 kpa zobowiązuje organ Policji do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych terminach.Obowiązek przyjmowania obywateli w sprawach skarg spoczywa na kierownikach jednostek organizacyjnych Policji. Nie jest to obowiązek codziennego przyjmowania interesantów, czynność tę ograniczono do jednego dnia w tygodniu.

Godziny przyjęć określa kierownik jednostki organizacyjnej. Informacja o terminach przyjęć powinna być wywieszona w miejscu widocznym.

W sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Komendant Powiatowy Policji w Łodzi (lub jego Zastępcy) przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 15.00 - 17.00. Termin ten został dostosowany do dnia przyjęć interesantów przez administrację państwową województwa łódzkiego. W przypadku kiedy wtorek jest dniem wolnym przyjmowanie interesantów  odbywa się w następny dzień roboczy.

Ponadto w KWP w Łodzi policjanci Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 9 -15, tel. (042 665) -13-73, (…) - 22-15, (…) -20-53, (…) -20-40.

 Prawo przewiduje różne sposoby wniesienia skarg i wniosków. Można je wnosić pisemnie (osobiście lub za pośrednictwem poczty), ustnie do protokołu, a także przy pomocy środków technicznych – telegramem i faksem. Rozwój techniki dał możliwość wnoszenia skarg także za pośrednictwem Internetu.

W przypadku skargi lub wniosku złożonego telefonicznie (często zgłaszanych dyżurnym jednostek Policji) informuje się składającego, że powinien zgłosić się osobiście lub przesłać pismo do jednostki. Niespełnienie tego wymogu pozbawi tak przedstawioną skargę lub wniosek nadania biegu czynnościom wyjaśniającym oraz spowoduje, że wnoszący nie otrzyma odpowiedzi.

Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby, niekoniecznie policjanta, może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 kk.

Uwaga !!!

ART.  225  § 1 KPA

„Nikt nie może być narażony a jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu

złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji

o znamionach skargi lub wniosku,

jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych”

 

„Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby

składającej skargę lub wniosek.

W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez

wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób,

dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi,

albo  tez ujawnia prawnie chronione informacje".

 

 

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004,s. 813

 

 

 

 

 

 

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi działa przez cała dobę infolinia


 

0 800 149 971

lub

800 149 971

(w zależności od operatora)

Dzwoń do nas, jeżeli:

dostrzegłeś zaniedbania w działaniach Policji województwa łódzkiego, jesteś niezadowolony z reakcji Policji na zgłoszenie wymagające interwencji, masz zastrzeżenia do sposobu przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie lub wykroczeniu, Twoim zdaniem policjant nienależycie wykonywał zadania służbowe bądź naruszył praworządność chcesz przekazać informację dotyczącą działań lub powiązań przestępczych policjantów bądź pracowników Policji.

Możesz przekazać informację lub uzyskać wskazówki w zakresie procedury przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji.

Infolinia obsługiwana jest przez całą dobę w dni robocze od godziny 8.00 do godz. 16.00 przez policjantów Wydziału Kontroli KWP w Łodzi, natomiast w pozostałych godzinach oraz w dniach wolnych od pracy przez Dyżurnego lub Zastępcę Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Zgłoszenia te podlegają rejestracji w formie zapisu elektronicznego.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji,
jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów: telefon (+ 48) 58 764 73 06 poniedziałek w godz. 10.00-17.00 wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40-032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15,00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+48) 71 34 69 115
fax(+48)71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00


Linki: strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Metryczka

Data publikacji : 01.07.2019
Data modyfikacji : 24.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu
Osoba udostępniająca informację:
Franciszek Undas Zespół Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Nowacka
do góry